ווי איבערגעגעבן דארף ווערן אויפגעטריבן $100,000 אויסצוצאלן אלע איינגעשטעלטע אויף יום טוב, און שטיינעדיג איינס און א האלב וואכן בעפאר'ן יום טוב פסח קומט אריין די גוטע נייעס פון די הנהלה אז דער אייבישטער האט געהאלפן אז עס איז שוין אריינגעקומען פונעם ציבור פאר די קמחא דפסחא קאמפיין אן ערך פון $40,000.
עס פעלט נאך אויס בערך $60,000 כדי אלע איינגעשטעלטע זאלן ווערן פולקאם אויסגעצאלט אויף יום טוב, און זיי זאלן קענען אריינברעגען דעם הייליגן יום טוב מיט הרחבת הדעת.
איר קענט נאך אריינכאפן, רופט אייך יעצט אן ווארעם און שטיצט די הייליגע ברסלב'ע מוסדות, ווי אפילו קליינע קינדער ווייסן שוין אז אויף יעדע פראבלעם דארף מען נאר גיין צום אייבערשטן, און וואקסן אויף שוין פון אינגערהייט מיט א קלארע אמונה.
זייט אייך משתתף יעצט אויף איינע פון די פאלגעדע אופנים:
קארדקנאקס
פּעיפּעל
אדער רופט אריין אין אפיס 718-384-1652
דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט אויף די נעמען פון די משתתפים, אנפאנג פונעם קאמפיין
דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט אויף די נעמען פון די משתתפים, היינט מיטוואך צו