דער אלעמען באקאנטער טויער וואס אנטפאנגט אלע באזוכער שוין אזוי פיל יארן ווען מען קומט אן צום הייליגן רבינ'ס ציון, וואס שטייט אויפגעשריבן דערויף "שער משה יצחק" איז נארוואס הערליך איבערגעמאכט געווארן, נאכדעם וואס עס איז שוין געווען זייער אפגענוצט.
 
זה השער לה' צדיקים יבואו בו