אנשי שלומינו זענען נאך אונטער'ן רושם פון דעם גאר געהויבענעם און פרייליכן "מעמד הכתרה" וואס מ'האט מיטגעלעבט פארגאנגענע וואך זונטאג, ווען מען האט אויפגענומען דעם חשובן דיין, הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א, אלס דיין ומורה צדק אין קרית ברסלב ליבערטי.
פילע רבנים און דיינים שליט"א, ספעציעל די ביי וועמען דער דיין שליט"א האט געלערנט און גענומען שימוש, האבן געשריבן בריוון צו די קהלה, איבער דעם גרויסן כח התורה וההוראה פונעם חשובן דיין שליט"א, אז מ'זאל אויפנעמען דעם דיין בכבוד הראוי, און זיך צוהערן און פאלגן זיינע פסקים, און אזוי וועט מען זייער שיין מצליח זיין בעז"ה.
צווישן די פילע בריוו שטארט ארויס דער מכתב קודש פונעם קארסלבורגער רב שליט"א, וואס האט זיך נישט געקענט באטייליגן ביים גרויסן מעמד, אזוי ווי ער געפונט זיך יעצט אין עיה"ק מירון אין ארץ ישראל, וואס דרוקט אויס זיינע פריידיגע געפילן אויף דעם גרויסן געשעעניש, ער ברענגט ארויס די מעלות און חשיבות פונעם חשובן דיין שליט"א, און בעט ביי די אנשי הקהלה זיי זאלן זיך צוהערן צום דיין, און פאלגן זיינע פסקים. פאלגנד איז דער לשון פונעם מכתב קודש:
בעזהשי"ת
כ"ו אב, יומא דהילולא של מרן רבינו הק' זי"ע, לסדר לשכנו תדרשו ובאת, פעיה"ק מירון תו"ב תשפ"א לפ"ק
בשורה טובה תדשן עצם ותחד לבבינו, בשמענו שהגיע עת משוש בעיר המעיטרה קרית ברסלב ליבערטי נוא יארק, העומדת תחת נשיאותו של בני בכורי הרגה"צ ר' יואל שליט"א, להעמיד עליהם איש על העדה לישב על כסא ההוראה אשר יצא ואשר יבא לפניהם לפי רוחו של כל אחד ואחד ויסבול עול הציבור, ה"ה המופלא ומופלג במ"ח דברים שהתורה נקנית בהן, השקדן העצום, כבוד הרה"ג מוהר"ר יונה זינגער שליט"א, ביודעי ומכירי קאמינא, כבר שנים רבים דעייל ונפיק אצלינו, וטיילנו כמה ארוכות וקצרות האיך לדון ולהורות לשואלים בדבר ה' זו הלכה, והראה כוחו הגדול לענות בשפה ברורה בסברא ישרה לעומקא דדינא וקולע אל השערה, וכבר נשמע קולו בבואו אל הקודש בבית הוראה קארלסבורג עוד בחיים חיותו של מרן אמ"ו ז"ל הכ"מ, על רב תבונתו וחכמתו ויראתו להשיב שואלי דבר, ושימש הרבה אצלנו, וכל דרכיו ונתיבותיו שלום ונועם על דרך תוה"ק, ולו נאה ויאה להיות נמנה בין המורי"ם בצדקה, יורה יורה כדת של תורה, ובכן אתן את ברכתי שיתקיים אצלו וה' עמו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום.
ואל אנשי הקהלה אבקש, אנא ראו להרים קרנו בכבוד, ואליו תשמעון כקטון כגדול, ואז תזכו שיעשה פרי לטובה וכרועה עדרו ירעכם, ובמהרה נזכה שיתקיים הכתוב (ישעיה א כו) ואשיבה שופטים כבראשונה, בהרמת קה"ת וישראל ובנין ביהמ"ק אס"ו.
הכו"ח למען כבוד התוה"ק ועמליה
הק' משה רוטה
 
אויך דער חשובער דומ"ץ קהל עדת יראים וויען, הרה"ג מוה"ר שמחה שטראהלי שליט"א, האט געשריבן גאר ווארעמע ווערטער פאר די איינוואוינער פון שטעטל, אז ער האט אסאך געלערנט מיט'ן דיין שליט"א אין פילע מקצועות אין שלחן ערוך, ער איז מעיד איבער זיין געוואלדיגע התמדת התורה און איבער זיין כח צו פסק'ענען שאלות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, און ער ענדיגט צו מיט א ברכה אז ער זאל מצליח זיין אין זיין נייעם פאסטן.
פאלגנד איז דער לשון המכתב:
בס"ד
ישמח לבי על בשורה טובה ששמעתי מקרית ברסלב בעיר ליבערטי נ'י', העומדת תחת נשיאות ידידי מאז הגה"צ ר' יואל ראטה שליט"א, להכתיר עליהם איש על העדה, להורות להם דבר ה' זו הלכה, ה"ה ש"ב הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א.
והנה באתי להעיד שאני מכיר את הרה"ג הנ"ל כבר משנים רבות, והוא עוסק בתורה הקדושה בהתמדה רבה כמה שנים לטובה ביגיעה רבה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בדבר ה' זו הלכה, וכמבואר בגמ' שאין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד. וטיילתי עמו בהרבה מקצועות בש"ע זה כמה שנים לטובה ונוכחתי לדעת שיודע לדון ולפסוק ולפלפל בסברא ישרה לעומקה של הלכה כדת של תורה.
ובכן אתן את ברכתי שיזכה לדון ולהורות לאמיתה של תורה בלי שום מכשול, ויפוצו מעיינות תורתו חוצה, ללמוד וללמד ולשמור ולעשות מתוך רוב נחת והרחבת הדעת, ויתרחבו גבולי הקדושה והטהרה, ובזכות זה נזכה לביאת משיח צדקנו בב"א.
הכו"ח למען כבוד התורה, ביום ז' אלול תשפ"א לפ"ק
הק' שמחה אהרן שטראהלי
 
און אזוי ווייטער האבן נאך חשובע דיינים שליט"א געשיקט בריוון ספעציעל צום מעמד, צווישן זיי הרה"ג ר' אלטר אליעזר הורוויץ שליט"א, רב דביהמ"ד קדושת יו"ט סאטמאר ב"פ; הרה"ג ר' שאול יחזקאל שווארץ שליט"א, דומ"ץ דעברעצין; און נאך.
דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער דיין שליט"א זאל מצליח זיין אין זיין הייליגע ארבעט מיט הרחבת הדעת און אלע ברכות וישועות.
אלא ד' אמות של הלכה בלבד!
📰 געהויבענע מעמד הכתרה אין קרית ברסלב ליבערטי
📸 בילדער
🎦 קליפס
🛒 לוח ברסלב אידיש תשפ"ב
 
📚 ראש השנה ביי צדיקים