בחסדי ה' יבתרך האבן זיך אידן פון איבער די גאנצע וועלט זייער ווארעם אנגערופן צום "ברסלב הארץ קאמפיין", און בלויז אין די ערשטע 2 א האלב שעה איז שוין נתנדב געווארן איבער 130 טויזענט דאלער דורך ווארימע הערצער.
פון דא גייט ארויס די רוף צו אלע וואס ליינען דעם נייעס, און האבן הנאה פון דעם וועבסייט וואס בסך געבן מיר נישט מער ווי איבער ווייטער וואס דער ראש ישיבה שליט"א געט אונז.
ביטע העלפט ארויס אז די ווארימע הארץ וואס קלאפט זאל ווייטער קענען אנגיין. דער הארץ וואס געט חיות פאר אזויפיל אידישע הערצער, און בלאזט אריין אקסיגען צו אטעמען, פאר אידן פון נאנט און ווייט, נישט קיין חילוק ווי חשוב אדער חלילה ווי געפאלן מען איז.
ווייזט ארויס אייער הכרת הטוב, און מאכט זיכער אז דער האלבע מיליאן דאלער ציל ווערט דערגרייכט. געדענקט: פרוטה ופרוטה מצרפת. יא, "אייער דאלער מאכט אויס!". בפרט יעצט ווען איר האט די געלעגענהייט אז יעדע דאלער וואס איר געט פאר די ברסלבע מוסדות איז 4$ ביז די קומענדיגע 33 איבערגעליבענע שעה.
אזוי אויך קענט איר געבן אייער נדבה לכבוד איינע פון די איבער הונדערט אידן וואס האבן זיך אונטערגענומען א ציל.
אחד המרבה, ואחד הממעיט ובלבד שיכיון לבו לשמים.
https://www.charidy.com/breslev