מען האלט שוין גאר נאנט צום גרויסארטיגן סיום מסכת עירובין וואס וועט פארקומען ברוב פאר והדר מוצאי שבת פרשת תולדות תשפ"א, אין שטאט וויליאמסבורג.
 
אנגעהויבן פון היינט מאנטאג פרשת חיי שרה קען מען שוין קויפן טיקעטס צום גרויסן סיום, מען וועט קענען קויפן טיקעטס ביי די פאלגענדע פלעצער.
 
וויליאמסבורג ביי האברך נחמן נתן קרויס הי"ו 347-404-8738
 
בארא פארק ביי האברך יצחק משה רייך הי"ו 646-391-9053
 
קרית ברסלב ליבערטי ביי האברך בנצי יאקאבאוויטש הי"ו 347-585-9054
 
קרית יואל ביי האברך יואל טייטעלבוים הי"ו 845-467-5299
 
מען וועט קענען קויפן טיקעטס ביז דריי טעג פאר דעם מעמד, דאס הייסט מיטוואך תולדות, אז איר ווילט האבן א זיץ ביים הערליכן מעמד ביטע זע צו קויפן ווי פריער.
 
אויך איז דא די אפציע צו קויפן טיקעטס מיט דעם לינק, עס קומט צו א מינימאלע אפצאל. 
קליק דא צו קויפן טיקעטס
 
הדרן עלך מסכת עירובין!