ווי א טאג נענטער, ווערט גרעסער די התרגשות צום בעפארשטייענדן גרויסארטיגן מעמד "ש"ס איד", וואס וועט אי"ה פארקומען דעם קומענדיגן זונטאג פרשת ראה, י"ט אב, ביים סיום מסכת שבת פונעם דף הקהלה, ווען אנשי שלומינו וועלן זיך צוזאמקומען אינאיינעם זיך צו שטארקן צו זיין א "ש"ס איד", עס זאל נישט דורכגיין קיין איין טאג אין לעבן אן לערנען א בלאט גמרא.
אין די יעצטיגע טעג ווערט אריינגעלייגט גאר אסאך כוחות צוצוגרייטן דעם מעמד.
גאר א הערליכער פראגראם ווערט צוגעגרייט, אז יעדער זאל הנאה האבן און שעפן פרישע כוחות פון דעם גרויסן מעמד.
מ'קען שוין קויפן טיקעטס צום מעמד אין אלע היימישע געגנטער;
 
קרית ברסלב 347-585-8169
וויליאמסבורג 347-404-8738
בארא פארק 718-506-4341
מאנסי 347-374-1386
קרית יואל 845-467-5299
סטעטן איילענד 347-831-4561
דזשערסי סיטי 347-585-3187
לעיקוואד 845-608-7775
 
אין שמחה כשמחת התורה!