נעכטן נאכט איז פארגעקומען א מסיבה פארן כולל היכל הקודש וויליאמסבורג בנשיאות דער ראש ישיבה שליט"א, ווי עס זיצן אין לערנען אינגעלייט תלמידי חכמים וואס תורתם אומנותם, און זענען זיך משלים בש"ס ופוסקים ובהוראה.
 
דער מסיבה איז פארקומען מיט גרויס סוקסעס אין שטוב פון מו"ה העניך אינדיג הי"ו, אויף 450 קענט עוועניו.
בילדער