אין היכל הקודש וויליאמסבורג איז נארוואס געגרינדעט געווארן בעזהשי"ת א כולל פאר אינגעלייט וואס תורתם אומנתם וואס האבן געזוכט א פאסיגן פלאץ זיך משלים צו זיין בתורה.
די סדר הכולל הייבט זיך אן מיט א שיעור אין גמרא, יעצט לערנט מען מסכת זבחים. דערנאך לערנט מען א גאנצן טאג שלחן ערוך הלכה למעשה. יעצט לערנט מען הלכות שבת.
די זמן האט זיך ב"ה אנגעהויבן מיט הצלחה, און די אינגעלייט זיצן און לערנען מיט גרויס התמדה.
פקודי ה' ישרים משמחי לב
בילדער
בריוו פון ראש ישיבה שליט"א איבערן גרינדונג פון כולל