מיט פרייד איז געווארן אויפגענומען די נייעס ביי אנשי שלומינו אז אין די יעצטיגע טעג איז געשלאסן געווארן דער מקח פאר א נייע מיידל קעמפ אין סאוט פאלסבורג אין די קעטסקילס. אזוי ווי די משפחות פון אנשי שלומינו צואוואקסן זיך קע"ה אויף א גרויסן פארנעם, איז געזען געווארן פאר נויטיג צו טרעפן א נייעם גרויסן קעמפ פאר זומער באזונדער פאר די מיידלעך, וואו זיי זאלן קענען פארברענגען דעם זומער אויף א געשמאקן ערליכן פארנעם, מיט אמונה און יראת שמים, אונטער די פירערשאפט פון די חשובע מנהלת מרת לעזער שתחי'. דערפאר האט זיך די הנהלת המוסדות אריינגעלייגט צו זוכן און טרעפן א גוטע קעמפ וואס זאל זיין געאייגנט פאר די מיידלעך, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען מצליח געווען אפצוקויפן דעם נייעם קעמפ. כה תאמר לבית יעקב!