צום פרייד פונעם ציבור תושבי ירושלים עיה"ק זענען מיר פרייליך צו מעלדן אז איז שוין דא צו באקומען אלע ניגונים אלבומס פונעם ראש שיבה שליט"א אין ירושלים עיה"ק.
עס ווערט פארשפרייט דורך די חשובע דובדבני משפחה, די אדרעס איז: רחוב הרב אלמושנינו 4/6, רמת שלמה, ירושלים.
פאר גרעסער באשטעלונגען קען מען רופן אויף 052-7644-664.
ווי מען געט איבער ווערן די דיסקס ממש צוכאפט פונעם עולם, און מען קען זייער שווער נאכקומען דעם גרויסן פארלאנג.
 
צווישן די אלבומס ציילן זיך: פון יעצט, גראמען, ניגנום פון תשובה, נוסח תפלה, קום צוריק, און טאנץ מיט אמונה.