א הערליכע סיום הש"ס איז פארגעקומען אין ישיבה איז פארגעקומען אין ישיבה, דוכן חשובן 14 יעריגן תלמוד הב' בערל שניטצלער ני"ו וואס האט זוכה געווען צו ענדיגן דעם גאנצן ש"ס.
א שיינע ציבור משפחה און גוטע פריינט זענען זיך צוזאם געקומען און זיך מיטגעפרייט בשמחת התורה.
דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט וויפיל ער דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז זיינע עלטערן שטייען מיט מיט אים און זענען דאס מחשיב, וויפיל ווייטער מען קען אנקומען ווען די גאנצע שטוב איז געבויעט אויף תורה און אמונה. אזוי אויך באקומען מען א "צלם אלקים" דורך ענדיגן ש"ס ווי דער הייליגער רבי האט געזאגט, און - האט דער ראש ישיבה געזאגט - יעדער קען מעיד זיין ווי דער חתן האט באקומען א צלם אלקים א לעכטיגע צורה.
שישו ושמחו בשמחת התורה
 
ווידיאו לינק צו גאנצן סיום