מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די נייעס אז די ספרים סטאר אין ישיבה האט אריינבאקומען א פרישע שיפמענט פון פון אלע ספרים פון הייליגן רבין, רבי נתן, מוהרא"ש, און פון ראש ישיבה שליט"א, גלייכצייטיג קען מען דארט באקומען וואלענע טלתים קטנים ארויפגעקניפט מיט תכלת ציצית, אזוי אויך טלתים קטנים פאר קינדער.
פאר מער אינפארמאציע קען מען רופן 347-578-4449