"בית נצחי", די פרישע קונטרס פאר די קומענדיגע וואך; דער "בית נצחי" אנטהאלט די "בית" ב'בלי, י'רושלמי, ת'וספתא, אין גרויסע שיינע אותיות.
"גליון היכל הקודש", די פרישע גליון פאר שב"ק; דאס איז דער באקאנטער גליון אויף אידיש וואס ווערט פארש‎פרייט יעדע וואך שבת אין אלע שולן, מיט וואס דער עולם איז זיך מחיה.
"עצתו אמונה", די פרישע קונטרס  מיט די בריוו, די שאלות און תשובות פונעם ראש ישיבה פונעם פארגאנענעם וואך. וואס אנטהאלט הויפענעס פון חיזוק און עצות פאר אידן וואס פרעגן אן.
אויפן פארלאנג פונעם ציבור, וועט דאס אלעס בעז"ה ארויפגעלייגט ווערן יעדע וואך דאנערשטאג (אדער ווי נאר עס וועט ווערן פארטיג פון דרוק) ביי די ספרים אפטיילונג.
הנה ימים באים נאם ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ה'
גליון היכל הקודש אידיש
בית נצחי
קונטרס עצתו אמונה