פארגאנגעם שבת וארא הבעל"ט איז דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעפארן צו קעטסקיל בערג קיין עלענוויל צו פראווען א שיינע שבת התוועדות מיט אן ענגע צאל אינגעלייט מיט זייערע משפחות וואס העלפן ארויס מיט גאר שיינע סכומים צו בויען דעם נייעם בנין אין אומאן.
דער שיינער שבת איז אפגעראכטן אויף א גאר שיינעם פארנעם מיט ווארימע תפילות, שיינע סעודת, ווי דער ראש ישיבה שליט"א האט משמיע געווען דרשות פול מיט חיזוק און עצות. די אינגעלייט זענען אהיים געפארן אנגעזאפט מיט כחות אנצוגיין ווייטער אויפן לאנגן ווינטער.
בילדער
 
דרשה ביים מלוה מלכה מוצש"ק