עצתו אמונה אויף ענגליש נעמט שוין אן סובסקריבשאנס
שוין א לאנגע תקופה וואס פילע זענען זיך מחיה וואך איין וואך אויס מיט די הייליגע קונטרסים "עצתו אמונה", וואס אנטהאלט די פילע בריוון און ענטפערס אויף שאלות געשריבן געווארן אין די לעצטע וואך דורכן ראש ישיבה שליט"א.
דאס אלעס איז געבויט אויף די הייליגע לימודים און עצות פון הייליגן רבין און זיין תלמיד רבי נתן, לויט ווי מוהרא"ש האט אונז איבערגעגעבן אלע יארן. אין די בריוו טרעפט זיך דארט יעדער איינער פאר זיך פאסיגע עטנפערס אויף אלע זייערע פערזענליכע קשיות, ספיקות און בלבולים, און געפונען דארט א טרייסט צו אלע זייערע יסורים און אנגסט, ווען דער ראש ישיבה דערמאנט זיי איינמאל און נאכאמאל, אז די עצה אויף אלע עצות איז רעדן צום אייבערשטן, און אנטלויפן נאר צו אים.
אויף די גרויסע נאכפראגע פון די פילע ענגליש רענדנע אידן וואס האבן געפרעגט "למה נגרע", איז אונז א פרייד איבערצוגעבן אז די ענגלישע ווערסיע פון עצתו אמונה "the light of emunah" וועט בעז"ה אנהייבן ארויסצוקומען רעגלמעסיג יעדן חודש, און וועט זיין בעז"ה צו באקומען דורך סופבסקריבשאן פאר בלויז 3.99 א חודש.
זיך איינצושרייבן רופט 718-387-2691 אדער אויף אימעיל, subscribtion@kerenhadfusa.org
 
“Light of emunah” is starting to take subscribers
For a long time now, many have been reviving themselves every week with the booklets “Atzosi Emunah”, which contains the many letters and answers to questions written in the last week by the Rosh Yeshiva Shlita.
All this is based on the teachings and advice of Holy Rebbe and his disciple Rebbe Nathan, according to how Mohorosh has passed on to us all these years.
In the letters, everyone finds appropriate answers to all their personal questions, doubts and confusions, and finds comfort in all their torments and anxieties, when the Rosh Yeshiva repeatedly reminds them that the advice for all advice is to speak to the Creator, and flee only to Him.
In response to the great demand from the many English-speaking Jews who asked “למה נגרע?”, we are pleased to announce that the booklets “The Light of Emunah” the English version of “Atzosi Emunah” will be published with Hashem's help on a regular basis each month and will be - with Hashem's help, available to subscribe to, for only $3.99 per month.
 
For subscriptions please call 718-387-2691 or email, subscribtion@kerenhadfusa.org.