אויפן גרויסן פארלאנג פון די חשובע פרויען, וועט מיטן אייבערשטנ'ס הילף פון יעצט ווערן ארויפגעשטעלט אלע בריוו וואס דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט פאר פרויען.
כמעשהו ביי די אנדער בריוו כך מעשהו ביי די בריוו פאר פרויען, ווי אידישע פרויען און מיידלעך פון די גאנצע וועלט וועלן בעז"ה קענען ארויסנעמען חיזוק און עצות אויף טאג טעגליך, און זיך שטארקן צו טון די עבודת הקודש וואס דער אייבישטער האט איבערגעגעבן פאר די אידישע פרויען.
די בריוו פאר פרויען געפינט זיך אונטער די "חיזוק" טעב פון די מעין פעידזש.
בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים.
לינק צו די בריוו