לכבוד פסח - דער יום טוב פון אמונה, איז נישטא קיין פאסיגערע הגדה ווי דער בארימטער הגדה "אור זרוע" וואס מוהרא"ש זי"ע האט געשריבן, וואס איז אנגעפילט מיט הערליכע ווערטער פון אמונה  אויבערשטן, חיזוק, שמחה של מצוה, און לייגט אריין די ווערטער אין מויל פאר דער וואס פירט א סדר, מען זאל עס קענען איבערגעבן די הייליגע אמונה ווייטער פאר די קינדער אין די הייליגע סדר נאכט.
דער קרן הדפסה האט שוין געדרוקט די הגדה עטליכע מאל, און איז אלץ צוכאפט געווארן תיכף דורך אנשי שלומינו, היי יאר האט מען אריינגעלייגט דערין אסאך כחות, מען האט עס ווידער מגיה געווען, און הערליך מסדר געווען, און צוגעלייגט שיינע זאכן.
מען קען עס באקומען בחנם אויפן וועבסייט און דאונלאדן.
📖 ספרים פון מוהרא"ש אויף פסח
📖 הגדה של פסח אור זרוע אויף אידיש צו דאונלאודן בחנם פונעם וועבסייט
📸 מוהרא"ש ז"ל ביי בדיקת ושריפת חמץ ערב פסח, און הבדלה מוצאי פסח אויף ביר
🎧 מ'גרייט זיך אויף פסח - ה' ויקהל פקודי תשפ''א לאברכים
▶️ מ'גרייט זיך אויף פסח - ה' ויקהל פקודי תשפ''א לאברכים
▶️ א פרייליכן כשר'ן פסח - ה' ויקרא תשפ''א לאברכים
📸 פסח פעקלעך תשפ"א דורכן בית התבשיל היכל הקודש
📰 בית התבשיל פסח פעקלעך תשפ"א
📸 שיעור בהלכות פסח אין שטעטל דורכן דיין שליט"א - ב' ויקרא תשפ"א
📜 הלכות שבת ערב פסח
📰 עצתו אמונה חלק ד' ארויס פון דרוק
📰 קמחא דפסחא, אויסצוצאלן די מלמדים פאר יום טוב